Projektai

INSPIRE-2 Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo

TIIIS - Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas


ORT10LT 2015-2017  yra Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių 1:10 000 masteliu atnaujinimas. Projektas apima Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimą, skaitmeninių aerofotonuotraukų pagaminimą ir skaitmeninių spalvotų ortofotografinių žemėlapių sudarymą.


KŽS_DR5LT atnaujinimas – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės dirbamos žemės sklypų atnaujinimo pagal žemėnaudas projektas.


KŽS_DR5LT kokybės kontrolės automatizuoto proceso modeliai - Modelių, skirtų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT, kokybės kontrolės automatizuotam procesui optimizuoti sukūrimas ir adaptavimas.


TOP50LKS, TOP50LKS-SRP atnaujinimas - Erdvinių duomenų rinkinių ir skaitmeninių žemėlapių atnaujinimas, kuris apima Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje sukūrimą.


EDRP - Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinio duomenų rinkinio elektroninės paslaugos atnaujinimas. Vietovardžių EDRP sudarymo ir publikavimo bei administravimo komponentė yra pasiekiama Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapių naršyklėje adresu http://www.geoportal.lt/map.  Web For Business
Sprendimas: UAB Artogama