Titulinis Svetainės struktūra Rašykite mums Spausdinimo versija
English
INSPIRE-2
TIIIS
ORT10LT 2015-2017
KŽS_DR5LT atnaujinimas
KŽS_DR5LT modeliai
TOP50LKS, TOP50LKS-SR atnaujinimas
EDRP
Vykdyti projektai
Nekomerciniai projektai
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:
Projektai
Vykdyti projektai
LGII
LGII

Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) išvystymo projektu siekiama sukurti atvirą tarpusavyje suderintų valstybės geografinių duomenų saugyklą ir elektronines paslaugas, kurios leistų piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms efektyviai gauti naujausius geografinius duomenis iš jų pirminių šaltinių. Nacionalinės geografinės informacijos infrastruktūros paskirtis yra susieti skirtingų duomenų teikėjų duomenis bei elektronines paslaugas tarpusavyje ir padaryti juos vienu metu prieinamus kuo platesniam naudotojų ratui, tokiu būdu siekiant maksimalaus investicijų į valstybės geografinių duomenų kaupimą efektyvumo.

LGII bus įgyvendinta kaip palaipsniui plečiama sistema, kurios branduolį sudaro:

 

 • nacionalinė geografinės informacijos dokumentacijos (metaduomenų) sistema, leidžianti lengvai rasti ir įvertinti norimos teritorijos, mastelio ir temos geografinius duomenis, dar prieš juos įsigyjant;
 • integruota nacionalinė geografinės informacijos sistema;
 • elektroninės paslaugos duomenims rasti ir naudoti, pasiekiamos per Interneto vartus.

 

Vykdant projektą bus sukurta ilgalaikė Lietuvos geografinės informacijos valdymo strategija ir metodinis pagrindas valstybės geografiniams duomenims kaupti, tvarkyti, derinti tarpusavyje ir Internetu teikti visiems naudotojams. Įgyvendinant šią strategiją bus sukurta vieninga Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra (LGII) – palaipsniui plečiama visą valstybę apimanti informacinė struktūra, jungianti įvairių geografinių duomenų rinkinių valdytojus – LGII mazgus. Tokios infrastruktūros branduolys yra geografinių duomenų sistema, pagrįsta tarptautiniais geografinių duomenų standartais ir apimanti valstybės ir savivaldos, o vėliau – ir kitų (privataus verslo, mokslo, mokymo ir kt.) institucijų kaupiamus duomenis, bei elektroninės paslaugos duomenų ir žemėlapių naudojimui, pasiekiamos per Interneto portalą. Geografiniai duomenys bus saugomi ir tvarkomi jų gamintojų ar valdytojų institucijose.

LGII dėka naujausi valstybės geografiniai duomenys bus tarpusavyje suderinti ir naudotojams pasiekiami Interneto portale norima geografine ir temine apimtimi bei pageidaujamu formatu. Projektui pasibaigus, gyventojams vienoje vietoje bus teikiama, pavyzdžiui, Lietuvos georeferencinių duomenų bazė (topografinio žemėlapio informacija), ortofotografiniai ir kosminio vaizdo žemėlapiai, adresų registro, nekilnojamo turto kadastro ir registro viešieji duomenys, duomenys apie valstybinės reikšmės kelius ir tiltus, miškus, saugomas teritorijas, pavojingus objektus ir kt. Sistemoje bus galima greitai rasti standartizuotus metaduomenis – informaciją apie pasiekiamų geografinių duomenų aprėptį, naujumą, kokybę ir naudojimo sąlygas.

Sistema teiks ne tik duomenis, bet ir įvairias elektronines paslaugas, palengvinančias jų naudojimą: geografinės ir kitos susijusios informacijos paieškos pagal įvairius kriterijus, pasirenkamo turinio (žemėlapio) peržiūros ir spausdinimo, duomenų konvertavimo ir koordinačių transformavimo, geografinės analizės, duomenų rinkinio suformavimo ir atsisiuntimo norimu pavidalu, geografinių vardų indeksų ir kitas paslaugas.

Prieš projektą atliktos studijos rodo didelį šiuolaikiškos ir kompleksiškos geografinės informacijos infrastruktūros poreikį Lietuvoje. ES parama kartu su šiuolaikinio mokslo ir technologijų pasiekimais bei išanalizuota kitų valstybių patirtimi sukuria unikalią galimybę per trumpą laiką išvystyti tokios infrastruktūros karkasą, taip šioje srityje prisivejant ar net pralenkiant Vakarų Europos valstybes ir tampant pilnaverčiu partneriu įvairiose su geografine informacija susijusiose programose.

Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra

 

 • kuriama Lietuvoje egzistuojančių geografinių duomenų ir informacinių sistemų pagrindu;
 • yra paremta išsamia esamos situacijos ir kitų valstybių patirties analize bei moksliniais metodologiniais principais ir moderniomis technologijomis; numato glaudžią ir lygiavertę valstybės institucijų partnerystę;
 • efektyviausiu būdu panaudoja prieš tai buvusias investicijas į geografinius duomenis;
 • geografiškai integruoja pagrindinius valstybės registrus ir kadastrus, skatina vystyti modernių technologijų pagrindu kitus duomenų rinkinius (archyvus, kitus registrus);
 • skatina vertikalų ir horizontalų Lietuvos nacionalinių ir regionų geografinių duomenų tarpusavio integravimą;
 • yra pagrindas platesniam ir gilesniam įvairių sektorių informacijos susiejimui;
 • palengvina informacijos valdymą atsakingose valdžios ir savivaldos institucijose;
 • iš esmės padidina geografinės informacijos naudojimo skaidrumą ir efektyvumą, sumažina duomenų dubliavimą, išryškina spręstinas institucines problemas;
 • atveria naujas galimybes inovacijoms, ypač elektroninių paslaugų srityje;
 • turi didelį naudos potencialą visoms veiklos sritims, kuriose naudojama erdvinė informacija;
 • turi didelį teigiamą poveikį žinių visuomenės vystimuisi Lietuvoje ir kitas teigiamas socialines-ekonomines pasekmes;
 • visapusiškai prisideda prie Europos bendrijos informacijos politikos įgyvendinimo.

 

Projektu nėra siekiama finansinės ar net tiesioginės ekonominės naudos pačiam projekto vykdytojui. Didesnę vidinės ekonominės naudos dalį gauna projekto partneriai. Tačiau pagrindinis naudos gavėjas yra visa Lietuvos valstybė.

 

Stabilumas ir tęstinumas. LGII projektas yra atsparus ekonominių rodiklių svyravimams ir pasižymi ilgalaikiu gyvybingumu stabiliai didėjant jo kuriamai ekonominei naudai. Pagrindiniai projekto rizikos veiksniai yra prognozuojami ir objektyviai įmanoma jų išvengti.

Alternatyva. Neįgyvendinus šio projekto, geografinės informacijos infrastruktūra vistiek turės vystytis, tačiau tai vyks kitaip, geriausiu atveju prarandant laiką, blogiausiu – paliekant infrastruktūrą vystytis savaime jos potencialiuose mazguose, netolygiai, ir labai neefektyviai naudojant institucijų resursus.

Ateitis. Ji prasideda jau dabar – geografinės informacijos sprendimų Internetui ir mobiliems įrenginiams plėtra – geografinė informacija taps pasiekiama kiekvienam, bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje. Tai reiškia, kad auga geografinės informacijos svarba ir reikalavimai jos tikslumui, patikimumui, pateikimo formai ir valdymui. Tuo pačiu atsiveria naujos galimybės jos taikymams.


Kadangi 80-90% viešojo sektoriaus informacijos, naudojamos valdymo ir plėtros sprendimams priimti, yra geografiškai susiejama, todėl labai svarbu buvo tinkamai pasirengti LGII kūrimui. 2004 metais Phare PRP projekto „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros plėtra“ metu buvo parengtos studijos , aiškinantis pagrindines problemas, susijusias su geografine informacija, bei kokių priemonių valstybės mastu turi būti imtasi, norint užtikrinti sėkmingą LGII įgyvendinimą ir tolesnį funkcionavimą bei plėtrą. Studija parodė, kad, nepaisant didelių kiekių sukauptų viešojo ir privataus sektoriaus geografinių duomenų, jie naudojami nepakankamai dėl keleto priežasčių:

 

 • Valdymo neefektyvumas. Viešosios informacinės sistemos, kurios turėtų būti susietos geografiniu pagrindu, daugeliu atvejų funkcionuoja izoliuotos, trūksta bendro skirtingų institucijų veiklos geografinės informacijos srityje koordinavimo, nepakankamas geografinių duomenų tarpusavio suderinamumas, todėl dažnai pasitaiko duomenų ir pastangų dubliavimas kaupiant, saugant ir tvarkant geografines duomenų bazes.
 • Sunkiai pasiekiama informacija. Naudotojams sudėtinga rasti, įvertinti ir tarpusavyje derinti reikiamus duomenis – jie nepilnai standartizuoti, trūksta metaduomenų ir informacijos apie įvairių institucijų sukaupus geografinius duomenis.
 • Žmonių išteklių ir informavimo problema. Daug potencialių geografinės informacijos vartotojų dar nėra visiškai įsisąmoninę jos naudos ir galimybių, geografinė informacija mažai naudojama priimant strateginius sprendimus.


LGII tikimasi bent iš dalies išspręsti šias problemas. Infrastruktūra jungs institucijų geografinės informacijos šaltinius, kurie bus suderinti tarpusavyje (interoperabilūs) ir pasiekiami naudotojams vienoje vietoje – LGII Interneto portale. Siekiant išsiaiškinti naudotojų dabartinius poreikius, atlikta apklausa parodė konkrečias su geografinių duomenų naudojimų susijusias problemas. Suformuluotos prielaidos, būtinos norint sėkmingai sukurti infrastruktūrą, jungiančią skirtingus geografinių duomenų tiekėjus su specifiniais jų interesais. Jų laikantis, parengtas LGII projektas, numatantis, kad duomenys liks saugomi ir tvarkomi ten, kur jie kaupiami, o infrastruktūrai teikiami kuo mažiau keičiant duomenų teikėjo esamą veiklos modelį. Manoma, kad LGII paskatins geografinių informacinių sistemų kūrimą ir tose Lietuvos įstaigose, kuriose jų kol kas nėra. LGII siekis – visiškai tarpusavyje suderinami viešojo sektoriaus geografiniai duomenys, lengvai integruojami su valstybės registrais, o taip pat nemaža dalis privataus sektoriaus duomenų, pasiekiami naudotojui kartu, nepriklausomai nuo jų šaltinio, temos ar platinimo sąlygų, teikiami naudojant vieną duomenų modelį. LGII pagrindinės naudotojų grupės su skirtingais poreikiais yra: valdžios įstaigos, verslo įmonės, moklo ir mokymo įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos ir individualūs naudotojai. Visoms šioms grupėms numatoma nauda iš karto, sukūrus infrastruktūrą.


Strateginiai projekto tikslai:

 

    1.  Pasiekti oficialios geografinės ir kitos viešojo sektoriaus informacijos (registrų, georeferencinių, statistinių duomenų), susiejamos erdviniais komponentais, prieinamumo per Internetą, tarpusavio suderinamumo ir interoperabilumo, kiek tai leidžia įstatymai ir teisinės normos, taip sudarant palankias sąlygas kurti ir vystyti viešojo sektoriaus informacijos paslaugoms bei produktams, taip pat integruoti privataus sektoriaus informacijai.

    2.  Sukurti galimybes visiems Lietuvos piliečiams, nepriklausomai nuo jų socialinės ar geografinės padėties, elektroniniu būdu (interaktyviai) gauti ir naudoti oficialią ir privataus sektoriaus geografinę informaciją bei ja paremtas paslaugas.

    3.  Pagerinti Lietuvos geografinės informacijos integravimą į Europos Sąjungos geografinės informacijos sritis, garantuojant 2004 07 23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimo bendruomenėje (INSPIRE) (COM (2004) 516) įvykdymą laiku.

 

Konkretieji projekto tikslai – harmonizuoti keitimąsi geografiniais duomenimis valstybės mastu šiais aspektais:

 

    1.  Užtikrinti geografinių duomenų perdavos interoperabilumą. Sukurti skaidrias ir palankias sąlygas jų naudojimui įvairiems tikslams, įskaitant sprendimų priėmimą ir pridėtinę vertę turinčių paslaugų bei produktų kūrimą valdymo, verslo, socialinėje, kultūros ir kitose srityse, taip didinant geografinės informacijos naudojimo apimtis ir efektyvumą.

    2.  Pasiekti, kad viešajame sektoriuje būtų įdiegtos ir jo veikloje naudojamos interoperabilios ir integruotos geografinės informacinės ir komunikacijos technologijos. Išplėtoti šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis pagrįstą Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūrą ir Internete esančius viešosios geografinės informacijos šaltinius

    3.  Padaryti Internetu pasiekiamus, harmoningus ir kokybiškus:

          a. oficialius geografinio pagrindo duomenis visai Lietuvos teritorijai; 
          b. struktūrizuotą informaciją (metaduomenis) apie Lietuvoje sukurtus geografinių duomenų rinkinius; 
          c. kitus svarbius geografinių duomenų rinkinius.

    4.  Integruoti nacionalinės apimties viešojo sektoriaus geografinę, pagrindinių valstybės registrų, statistinę ir kitą geografiškai susiejamą informaciją taip, kad įvairius duomenų rinkinius, valdomus skirtingų institucijų, būtų galima pasiekti vienoje bendroje infrastruktūroje ir naudoti bei analizuoti kaip visumą. Taip planuojama padidinti duomenų bendrąją vertę ir užtikrinti jų naudojimo efektyvumą ateityje.Užtikrinti organizacinį, sisteminį ir technologinį infrastruktūros elementų integralumą visuose lygmenyse: 
          a. Europos Sąjungos iniciatyvų kontekste (INSPIRE), 
          b. Valstybės lygmenyje, 
          c. Šalies regionų ir savivaldybių lygmenyse. 
    5. Skatinti geografinės informacijos naudojimą ir naujų erdvinių duomenų rinkinių integravimą į Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūrą, nuolat informuojant apie jos teikiamas galimybes valdymo, verslo, socialinėje, kultūros ir kitose srityse.


Žemiau išvardinti projekto rezultatai yra kompleksiniai, kiekvieną jų sudarys: 


    a)  metodinė dalis (žinios, aprašymai, naudotojo vadovai ir leidiniai) 
    b)  duomenys (metaduomenys, harmonizuoti esamų duomenų rinkiniai, duomenys, reikalingi testavimui ir naudotojų mokymui) 
    c)  įgyvendinimui reikalingos techninės ir programinės priemonės.

 

Įgyvendinus projektą planuojami pasiekti šie rezultatai:

 

    1.  Įgyvendinti geografinės informacijos ES bei tarptautiniai kokybės standartai. Įdiegti geografinės informacijos atvirieji standartai, specifikacijos bei atvira architektūra. 
    2.  Sukurtas vieningas georeferencinių duomenų modelis ir sukurti bei atnaujinti geografinių duomenų klasifikatoriai. 
    3.  Sukurtas geografinės informacijos terminų bankas. 
    4.  Sukurta visapusė viešojo sektoriaus ir kitos informacijos geografinės sąsajos schema bei metodika, užtikrinanti susietų duomenų interoperabilumą. 
    5.  Sukurtas pilnas LGII veiklos, administravimo bei valdymo modelis, plėtros strategija ir metodikos, parengtos naudojimo instrukcijos bei kita metodinė medžiaga. 
    6.  Sukurtas LGII Interneto portalas, užtikrinantis LGII sistemoje registruotų duomenų ir paslaugų interoperabilų naudojimą. 
    7.  Veikianti nacionalinė geografinės informacijos metaduomenų sistema (duomenų bazė ir elektroninės paslaugos) pasiekiama ir naudojama per LGII Interneto vartus: 
        7.1.  Metaduomenys apie Lietuvoje sukauptus geografinės informacijos rinkinius; 
        7.2.  Elektroninės geografinės informacijos paslaugos, teikiamos naudotojams per LGII portalą. 
    8.  Veikianti integruota nacionalinė geografinės informacijos sistema (duomenų bazė ir elektroninės paslaugos) pasiekiama ir naudojama per LGII Interneto vartus: 
        8.1.  Harmonizuoti skaitmeniniai geografinio pagrindo duomenys (Europos ir nacionalinis lygmuo); 
        8.2.  Elektroninės geografinės informacijos paslaugos, teikiamos naudotojams per LGII portalą. 
    9.  Sukurtos priemonės interoperabiliam ir saugiam geografinių metaduomenų ir duomenų apsikeitimui tarp jų teikėjų. 
    10.  Sukurta geografinės informacijos infrastruktūros administravimo sistema. 
    11.  Sukurtos reikiamos programinės priemonės ir mechanizmai užtikrintas saugiam duomenų perdavimui tarp LGII mazgų ir per Interneto portalą. 
    12.  Prijungti ir modernizuoti geografinius duomenis ir elektronines paslaugas teikiantys nacionaliniai infrastruktūros mazgai: 
    13.  Sukurta LGII informacinė sistema, siejanti visus aukščiau išvardintus komponentus ir prieinama naudotojams LGII portale interaktyviu režimu. 
    14.  Sutvarkyti ir parengti naudoti LGII geografiniai duomenys. 
    15.  Apmokyti sukurtų LGII sistemų priežiūros specialistai institucijo


Pagrindiniai LGII tęstinumą (įdiegtų sistemų priežiūrą, tinkamą naudojimą ir finansinį gyvybingumą) užtikrinantys veiksniai yra:


    1.  Politiniai ir organizaciniai veiksniai:
      a. Atitikimas nacionalinei ir ES vystimosi politikai
      b. Palanki teisinė bazė
      c. Stipri organizacinė struktūra
    2.  Stabilus finansavimo šaltinis:
      a. Valstybės finansavimas
      b. Verslo modelis, garantuojantis pakankamus materialinius išteklius infrastruktūros funkcionavimui
    3.  Sistemos intensyvus naudojimas:
      a. Naudotojų informuotumas ir susidomėjimas
      b. Duomenų ir paslaugų kokybė
      c. Patrauklios paslaugų kainos
    4. Projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda ir jos augimas


į viršų
VĮ "GIS-Centras" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2724741, (8~5) 2731058
Mob. tel.: +370 626 99955
El. paštas: info@gis-centras.lt
Parduotuvė "Žemėlapių pasaulis" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2754112
El. paštas: mapstore@gis-centras.lt