Titulinis Svetainės struktūra Rašykite mums Spausdinimo versija
English
Georeferenciniai duomenų rinkiniai
Aerofotonuotraukos
Rastriniai žemėlapiai
GIS internetinės aplikacijos
Lietuvos nacionalinis atlasas
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:
Produktai
Georeferenciniai duomenų rinkiniai
GDR50LT

Bendra informacija 

Poreikis kurti 1:50000 mastelio geoinformacinių duomenų rinkinį (toliau GDR50LT) atsirado netrukus po Lietuvos Respublikos kosminio vaizdo žemėlapio M 1:50000 skaitmeninės duomenų bazės LTDBK50000 sukūrimo. LTDBK50000 koncepcijoje numatyta sukurti naują valstybinio bazinio žemėlapio ir duomenų bazės sistemą skaitmeninėje ir spausdintoje formoje, panaudojant esamų žemėlapių informaciją, skaitmenines duomenų bazes, SPOT panchromatinę ortofotografinę medžiagą ir geometriškai pataisytus multispektrinius vaizdus.


GDB50LT koncepcija numato vartotojų, naudojančių LTDBK50000 duomenis, galimybių išplėtimą sprendžiant teminius uždavinius, naudojamų duomenų integralumą susiejant su kitomis duomenų bazėmis, valstybiniais kadastrais ir registrais. Tai pasiekiama įdiegus vieningą kodavimo sistemą, remiantis Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija.

 

Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį GDR50LT galima peržiūrėti, parsisiųsti iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt.


Duomenų struktūra

GIS vektorinio modelio pagalba realus pasaulis GDR50LT yra struktūrizuojamas. Realaus pasaulio struktūrizavimo GIS vektoriniame modelyje principai:

 

 • realus pasaulio vaizdas logiškai išskirstytas į geoobjektus; 
 • geoobjektai išreikšti geometriniais elementais - plotais, linijomis (vektoriais), taškais;
 • apibrėžta kiekvieno geometrinio elemento padėtis geografinėje erdvėje;
 • kiekvienas geometrinis elementas koduotas, naudojant GIS kodavimo modelį;
 • aprašytos kiekvieno geoobjekto ar jo dalies, išreikštos geometriniu elementu, charakteristikos – atributai;
 • aprašyti kiekvieno geoobjekto meta duomenys.

Duomenų modelis

GDR50LT naudojamas vektorinis topologinis duomenų modelis, kuris suprantamas kaip geometrinių ir atributinių duomenų visuma. Geometriniai duomenys pagal GIS organizaciją skirstomi į geometrinius elementus arba grafinius elementus: taškus, linijas ir plotus. Atributiniai duomenys aprašo geoobjektų kokybines ir kiekybines charakteristikas bei yra saugomi lentelių pavidalu.


Vektorinis modelis - tai modelis, kuriame realaus pasaulio objektai įvedami ir saugomi duomenų bazėje geometrinių elementų (taško, linijos, ploto) pavidalu.


GDR50LT objektai gali būti pateikiami plotiniais, linijiniais ir taškiniais grafiniais elementais.


Kodavimo modelis

GDR50LT struktūrizuojant realaus pasaulio vaizdą, klasifikuojant, apibrėžiant ir koduojant objektus yra naudojami šie pagrindiniai kriterijai:

 

 • objektų fizinės savybės (forma, medžiaga);
 • objektų kilmė (gamtiniai, urbanistiniai);
 • objektų funkcijos (naftotiekis, elektros energijos perdavimo linijos);
 • geoduomenų automatizuotas generalizavimas;
 • geoduomenų panaudojimas tolimesnei analizei;
 • kodo struktūros atvirumas objektų sąrašo plėtimui.

 

GDR50LT naudojami georaktai, t.y. unikalūs kodai, kurie suteikiami grafiniams elementams, vaizduojantiems Valstybės kadastruose ir registruose registruojamus ir apskaitomus objektus. Jie naudojami kaip objekto žymeklis duomenų paieškai ir ryšiui su kitomis informacinėmis sistemomis.


GDR50LT naudojama kodavimo sistema išreiškiama geokodais: KODAS, GKODAS ir GRAKTAS.


Turinys 

Geoobjekto grafinio elemento tipas, geoduomenų loginis tarpusavio ryšys ir atributinės informacijos pobūdis apsprendžia geoduomenų grupavimą sluoksniais. Atsižvelgiant į šiuos faktorius, GDR50LT turinys sugrupuotas į 32 sluoksnius (6 taškinius, 15 linijinių ir 11 plotinių).

 

Sluoksnių pavadinimas Sluoksnių turinys 
LAPAI

Tai informacija apie teritorijos skaidymą nomenklatūriniais lapais. Remiantis LR VŽGT 1996 m. sausio 5d. įsakymu Nr.1 „Dėl Valstybinės koordinačių sistemos įvedimo tvarkos“, GDR50LT yra sudaroma pagal LKS-94 nomenklatūrinio skaidymo lapais principus. GDR50LT lapų indeksų sistema paremta LKS-94 M 1:10000 skaidymo lapais ir indeksų sistema, rašant lapo kertes ribojančių stulpelių ir eilučių numerius. Lapų pavadinimai atitinka 2002 m. lapkričio 7d. įsakymo Nr.73 „Dėl Nacionalinės Žemės Tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 10d. įsakymo Nr.39 „Dėl Techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.06.02.:2002 patvirtinimo".

GEODEZ

Sluoksnyje kaupiama informacija apie geodezinio pagrindo punktus ir kontūrženklius Į GDR50LT turinį įtraukiami geodeziniai punktai, kurie yra geodezinio kartografinio pagrindo informacinės sistemos GKPIS kataloguose.

RELJEFAS, RELJEF_T

Reljefo informaciją sudaro linijinis ir taškinis sluoksniai. Linijiniame sluoksnyje saugomi duomenys apie izohipses ir izobatas su absoliučiomis aukščių reikšmėmis, taip pat skardžių, raguvų, duobių viršaus linijos - santykinėmis aukščių reikšmėmis. Žemės paviršius GDR50LT yra vaizduojamas ištisinėmis (pagrindinėmis) izohipsėmis kas 10 m, pusinėmis kas 5 m, ir pastorintomis kas 50 m, Baltijos jūros, Kuršių marių dugno reljefas - izobatomis.
Žemės paviršiaus taškai, vandens lygio bei gylio taškai ir kiti reljefą charakterizuojantys objektai (kauburiai, duobės, išgraužos ir pan.) yra saugomi taškiniame reljefo sluoksnyje

ADMIN_L, ADM_SEN, ADM_SAV, ADM_APS, ADM_VAL, GYVENV

GDR50LT vaizduojama Lietuvos Respublikos valstybinė siena (ir valstybinė siena jūra bei kitais hidrografijos objektais), apskričių bei savivaldybių ribos. Ši informacija saugoma sluoksnyje ADMIN_L.
Administracinės ribos tiksliai atspindi Lietuvos Respublikos administracinį suskirstymą, tam tikrą valstybės administruojamą teritoriją, bei jos lygmenį. Administracinės ribos redaguojamos ir atnaujinamos, pagal naujausių valstybinės sienos delimitavimo ir kitų ribų pasikeitimų kartografinę medžiagą, kuri yra patvirtinta LR vyriausybės. Lietuvos Respublikos administraciniai vienetai (seniūnija, savivaldybė, apskritis, valstybė), kaip plotiniai objektai, kaupiami atskiruose sluoksniuose: ADM_SEN, ADM_SAV, ADM_APS, ADM_VAL. Sluoksnyje GYVENV saugoma informacija apie miestų, miestelių ir kaimų teritorijas, patvirtintas valstybės kadastre ir registre.

HIDRO_L, UPES

GDR50LT vaizduojami: upės, upeliai, kanalai, melioracijos grioviai. Sluoksnyje HIDRO_L kaupiama informacija: vandens tėkmės ežerais, tvenkiniais ašinės linijos ir vandens tėkmės plotinėmis upėmis (kai tėkmės plotis daugiau kaip 30m) ašinės linijos. Tai yra fiktyvios linijos vandens tėkmei pažymėti. Visi sluoksnio HIDRO_L linijiniai objektai duomenų bazėje įvedami vandens tėkmės tekėjimo kryptimi. Hidrografijos linijinių objektų atkarpos tekančios pralaidomis, diukeriais ar po užtvankomis, koduojami daugiareikšmiu kodu. Atskiros upės kaip vientisas objektas saugomos sluoksnyje UPES.

PLOTAI_L, PLOTAI, URBAN_L, URBAN, MISKAS_L, MISKAS

Sluoksnyje PLOTAI_L kaupiamos žemės dangos plotus formuojančios ribos. GDR50LT sluoksnyje PLOTAI kaupiama geometrinė ir atributinė informacija apie plotinius hidrografijos objektus, urbanizuotas teritorijas, žemėnaudas.
Urbanizuotos teritorijos GDR50LT vaizduojamos kaip: užstatytos miestų, miestelių, kaimų ir kitos ūkinės paskirties teritorijos (vandens valymo įrenginių bei elektrinių teritorijos, karinės bazės, oro uostai, oro uostų pakilimo - nusileidimo takai, ir kitos ūkinės paskirties užstatytos teritorijos ne miesto ribose); pavienės sodybos (vienkiemiai). Šios teritorijos sluoksnyje PLOTAI neskaidomos kelių ir gatvių tinklu.
Sluoksniuose URBAN_L ir URBAN saugomi atitinkamai linijiniai ir plotiniai geoobjektai, vaizduojantys gyvenviečių užstatytų teritorijų kvartalus bei juos formuojančias ribas, kvartalus skirstant pagal urbanizuotos teritorijos tipą (tankiai ir retai užstatytos teritorijos, gamybinės – ūkinės paskirties teritorijos ir vienkiemiai). Užstatytų teritorijų kvartalai formuojami skaidant teritorijas kelių ir gatvių tinklu.
Miškų kvartalus formuojančios linijos ir miškų kvartalai yra saugomi sluoksniuose MISKAS_L ir MISKAS.

PASTATAI

Šiame taškiniame sluoksnyje kaupiama informacija apie pagrindinius visuomeninės paskirties pastatus.

KELIAI_L, KELIAI

GDR50LT kelių transporto infrastruktūra vaizduojama pagal kategorijas: keliai, gatvės ir tiesiami keliai.
Linijiniame sluoksnyje KELIAI_L, automobilių keliai saugomi, kaupiami ir klasifikuojami, pagal dangos bei inžinerinį tipą, taip pat išskiriamos pagrindinių ir šalutinių miesto gatvių kategorijos, ir tiesiami keliai. Gruntkeliai, bei lauko ir miško keliai privalomai vaizduojami jei jie yra vienintelis privažiavimas į gyvenvietes, geležinkelio stotis, prieplaukas, perkėlas ir kitus svarbius objektus, kitais atvejais jie gali būti nevaizduojami. Automobilių kelių atkarpos einančios tuneliais, tiltais bei viadukais, koduojamos daugiareikšmiu kodu.
Sluoksnyje KELIAI kaupiama informacija apie automobilių kelius, apjungtus pagal valstybinius kelių numerius.

GELEZINK

GDR50LT saugoma informacija apie plačios ir siauros vėžės bei europinio standarto geležinkelius. Stotyse yra išskiriami pagrindiniai ir atrenkami šalutiniai bėgiai.

INFRAS_T, PRODUKT, ELEKTRA

Taškiniame sluoksnyje INFRAS_T kaupiami: tarptautiniai oro uostai ir aerodromai; jūrų uostai, prieplaukos, autobusų bei geležinkelių stotys, kiti infrastruktūrai priklausantys statiniai (muitinės, sienos perėjimo punktai) ir masteliu neišreiškiami kiti urbanistiniai objektai (mažos kapinės). Sluoksnyje PRODUKT pateikiami dujotiekiai, naftotiekiai ir kiti galimi produktotiekiai. Aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijos kaupiamos sluoksnyje ELEKTRA.

SAUTER_L, PARKAI, SAUTER

Sudarant GDR50LT, Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos pateikiamos sluoksniuose PARKAI ir SAUTER , jų ribos – sluoksnyje SAUTER_L. Plotiniai saugomų teritorijų objektai kaupiami sluoksniuose, išskiriant valstybinius nacionalinius ir regioninius parkus į sluoksnį PARKAI, o valstybinės reikšmės ir parkų teritorijose esančius draustinius bei rezervatus į sluoksnį SAUTER. Linijiniame sluoksnyje saugomų teritorijų ribos išvestos gamtinės ir antropogeninės kilmės objektais.


į viršų
VĮ "GIS-Centras" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2724741, (8~5) 2731058
Mob. tel.: +370 626 99955
El. paštas: info@gis-centras.lt
Parduotuvė "Žemėlapių pasaulis" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2754112
El. paštas: mapstore@gis-centras.lt