GDR50LT

Bendra informacija

Poreikis kurti 1:50000 mastelio geoinformacinių duomenų rinkinį (toliau GDR50LT) atsirado netrukus po Lietuvos Respublikos kosminio vaizdo žemėlapio M 1:50000 skaitmeninės duomenų bazės LTDBK50000 sukūrimo. LTDBK50000 koncepcijoje numatyta sukurti naują valstybinio bazinio žemėlapio ir duomenų bazės sistemą skaitmeninėje ir spausdintoje formoje, panaudojant esamų žemėlapių informaciją, skaitmenines duomenų bazes, SPOT panchromatinę ortofotografinę medžiagą ir geometriškai pataisytus multispektrinius vaizdus.

GDB50LT koncepcija numato vartotojų, naudojančių LTDBK50000 duomenis, galimybių išplėtimą sprendžiant teminius uždavinius, naudojamų duomenų integralumą susiejant su kitomis duomenų bazėmis, valstybiniais kadastrais ir registrais. Tai pasiekiama įdiegus vieningą kodavimo sistemą, remiantis Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija.

Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį GDR50LT galima peržiūrėti, parsisiųsti iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt.

Duomenų struktūra

GIS vektorinio modelio pagalba realus pasaulis GDR50LT yra struktūrizuojamas. Realaus pasaulio struktūrizavimo GIS vektoriniame modelyje principai:

realus pasaulio vaizdas logiškai išskirstytas į geoobjektus;

geoobjektai išreikšti geometriniais elementais – plotais, linijomis (vektoriais), taškais;

apibrėžta kiekvieno geometrinio elemento padėtis geografinėje erdvėje;

kiekvienas geometrinis elementas koduotas, naudojant GIS kodavimo modelį;

aprašytos kiekvieno geoobjekto ar jo dalies, išreikštos geometriniu elementu, charakteristikos – atributai;

aprašyti kiekvieno geoobjekto meta duomenys.

Duomenų modelis

GDR50LT naudojamas vektorinis topologinis duomenų modelis, kuris suprantamas kaip geometrinių ir atributinių duomenų visuma. Geometriniai duomenys pagal GIS organizaciją skirstomi į geometrinius elementus arba grafinius elementus: taškus, linijas ir plotus. Atributiniai duomenys aprašo geoobjektų kokybines ir kiekybines charakteristikas bei yra saugomi lentelių pavidalu.

Vektorinis modelis – tai modelis, kuriame realaus pasaulio objektai įvedami ir saugomi duomenų bazėje geometrinių elementų (taško, linijos, ploto) pavidalu.

GDR50LT objektai gali būti pateikiami plotiniais, linijiniais ir taškiniais grafiniais elementais.

Kodavimo modelis

GDR50LT struktūrizuojant realaus pasaulio vaizdą, klasifikuojant, apibrėžiant ir koduojant objektus yra naudojami šie pagrindiniai kriterijai:

objektų fizinės savybės (forma, medžiaga);

objektų kilmė (gamtiniai, urbanistiniai);

objektų funkcijos (naftotiekis, elektros energijos perdavimo linijos);

geoduomenų automatizuotas generalizavimas;

geoduomenų panaudojimas tolimesnei analizei;

kodo struktūros atvirumas objektų sąrašo plėtimui.

GDR50LT naudojami georaktai, t.y. unikalūs kodai, kurie suteikiami grafiniams elementams, vaizduojantiems Valstybės kadastruose ir registruose registruojamus ir apskaitomus objektus. Jie naudojami kaip objekto žymeklis duomenų paieškai ir ryšiui su kitomis informacinėmis sistemomis.

GDR50LT naudojama kodavimo sistema išreiškiama geokodais: KODAS, GKODAS ir GRAKTAS.

Turinys

Geoobjekto grafinio elemento tipas, geoduomenų loginis tarpusavio ryšys ir atributinės informacijos pobūdis apsprendžia geoduomenų grupavimą sluoksniais. Atsižvelgiant į šiuos faktorius, GDR50LT turinys sugrupuotas į 32 sluoksnius (6 taškinius, 15 linijinių ir 11 plotinių).