GlobalMap

GlobalMap – tai pasaulio valstybių skaitmeninių geografinių duomenų rinkinio, rengiamo pagal vieningą specifikaciją, sudarymo projektas. Ši duomenų bazė būtų naudojama aplinkos apsaugos reikalams bei pagrindinių aplinkos pokyčių monitoringui.

Projekto poreikis

Praėjo dar tik keletas dešimtmečių nuo tada kai žmonės reliai ėmė suvokti pasaulio ekologinės aplinkos svarbą. Atsiradus naujom techninėm galimybėm plačiau aprėpti pasaulio teritorijas ir analizuoti jas erdviškai prasidėjo visuotinis žemės monitoringas. Nuo 1972 metų Jungtinių Tautų surengtoje Žmonijos aplikos konferencijoje, buvo iškelta idėja, jog spręsti globalines problemas gali padėti duomenys, kurie atspindėtų mūsų aplinką viso pasaulio mastu. Rio de Žaneire surengta Pasaulio viršūnių konferencija 1992 metais iškėlė klausimą dėl pasaulinės geografinės informacijos prieinamumo. Konferencijos išdavoje parengtame Agenda 21 dokumento 40 skyriuje aptariama kaip sumažinti spragas tarp duomenų pasiekiamumo, kokybės, standartizacijos tarpe atskirų pasaulio valstybių.

Projekto dalyviai ir naudos gavėjai

Pasaulinio žemėlapio koncepcija bei atskiros tarptautinės organizacijos , susijusios su šio žemėlapio iniciatyva įsteigimas pirmiausiai buvo pasiūlytas Japonijos Statybų ministerijos 1992metais. 1994 metais Japonijos Geografijos Institutas pasiūlė pirmą GlobalMap specifikaciją. Projekte dalyvaujančių valstybių skaičius su kiekvienais metais vis didėja. Įsteigtas specialus Tarptautinis pasaulio kartografavimo priežiūros komitetas (angl. International Steering Committee for Global Mappping – ISCGM), kuris rūpinasi pasaulinio žemėlapio (angl. GlobalMap) sudarymo klausimais. Lietuva įsitraukė į šį projektą 2002 metais. VĮ “GIS-Centras” laimėjo nacionalinį konkursą vykdyti šio projekto darbus ir taip pat dalyvavo ESRI Grant programoje, pagal kurią turėjo galimybę gauti tiek programinės tiek mokomosios medžiagos reikalingos Global Map projekto įgyvendinimui Lietuvoje.

Projekto apimtis

Kiekvienais metais Global Map projekto geografinės apimtys didėja, kadangi vis daugiau valstybių prisijungia prie šio projekto. Šiuo metu projekte dalyvauja 153 pasaulio valstybės, apsisprendimo etape yra 17 valstybių. Projekte dalyvaujančios institucijos yra nacionalinės kartografijos agentūros, išreiškusios pageidavimą ISCGM organizacijai.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis Global Map projekto tikslas yra suartinti visas tautas ir organizacijas, susijusias su šiuo projektu tam kad sukurti lengvai ir atvirai pasiekiamą pasaulio skaitmeninę geografinę informaciją masteliu 1:1 000 000. Ši duomenų bazė būtų naudojama aplinkos apsaugos reikalams, pagrindinių aplinkos pokyčių monitoringui.

Projekto rezultatai

Viso pasaulio skaitmeninis žemėlapis 1:1 000 000, suderintas pagal vieningą specifikaciją ir pritaikytas plačiam vartotojų ratui.

Šio žemėlapio integravimas į viso pasaulio erdvinę geoduomenų infrastruktūrą (angl. Global Spatial Data Infrastrucure – GSDI).

Projekto nauda

GlobalMap duomenų bazė gali būti naudojama aplinkos apsaugos reikalams, pagrindinių aplinkos pokyčių monitoringui, tuo skatindama ekonomikos vystymą saugios ekologijos rėmuose. GlobalMap duomenys taip pat bus naudojami viso pasaulio erdvinių geoduomenų infrastruktūros išvystymui.

Projekto įgyvendinimas

Projektas pradėtas įgyvendinti 1994 metais. Kiekvienais metais vis daugiau valstybių prisijungia prie šio projekto. Pabaiga numatoma 2007 metais, kadangi dar yra valstybių, kurios net nepradėjo svarstyti prisijungimo prie šio projekto. Projekto informacija pasiekiama per Internetą adresu http://www.iscg.org. Duomenys plačiai reprezentuojami įvairiose konferencijose. Kasmet yra rengiamos specialios konferencijos, kurias rengia GSDI (angl. Global Spatial Data Infrastrucure, liet. Pasaulio erdvinių geoduomenų infrastruktūra) organizacija, kurioje plačiai aptarinėjamams pasaulio žemėlapio sudarymo progresas. Pabaigus projekto darbuis 2007 metais, planuojamajį atnaujinti periodiškai kas 5 metai.