Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės (toliau – KŽS_DB5LT) dirbamos žemės sklypų atnaujinimo pagal žemėnaudas projektas.

Metai: nuo 2015 m. 

Projekto apimtis:

Dirbamos žemės sklypai, kurie sudaro apie 3363700,8 ha teritoriją ir kurie padengti naujausia ortofotografine medžiaga ir (arba) labai didelės skiriamosios gebos palydoviniais žemės paviršiaus vaizdais, kaip pagalbinę medžiagą naudojant ankstesnių metų ortofotografinę medžiagą.

Projekto tikslas:

Atnaujintas žemės ūkio naudmenų sluoksnis dirbamos žemės sklypuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DB5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DB5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2.2, 2.5, 2.9 papunkčiais ir 8 punktu.

Projekto eiga:

Numatyta, kad projektas vyks etapais per 3 metus priklausomai nuo ortofotgrafinės medžiagos kiekio, kurios pateikimą užtikrina užsakovas.