Modelių, skirtų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT, kokybės kontrolės automatizuotam procesui optimizuoti sukūrimas ir adaptavimas

Metai: nuo 2015 m.

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinys (toliau – KŽS_DR5LT) yra skirtas įgyvendinti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo lėšų administravimą ir kontrolę pagal Europos Sąjungos Reglamentų reikalavimus. KŽS_DR5LT sudaro atskiri sluoksniai: kontrolinių žemės sklypų (toliau – KŽS), žemės ūkio naudmenų skirstymo pagal žemės ūkio naudmenas (toliau – ŽŪN), ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (toliau – EASV). KŽS_DR5LT struktūra ir sudarymas aprašytas Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Projekto tikslas:

Sukurti ir pritaikyti valstybinėi įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui programine įranga naudoti, modelius skirtus automatizuotai tikrinti erdvinių duomenų kokybę ir nustatyti potencialias netikslumų vietas.

Projekto uždaviniai:

1. Modelis Kontrolinių Žemės Sklypų sluoksnio automatizuotai kokybės kontrolei tikrinti

2. Modelis Žemės ūkio naudmenų sluoksnio automatizuotai kokybės kontrolei tikrinti

3. Modelis Ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių sluoksnio automatizuotai kokybės kontrolei tikrinti

Projekto metu turi būti sukurti modeliai skirti kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinyje KŽS_DR5LT esančių sluoksnių KŽS, ŽŪN, EASV (toliau – sluoksnių) automatizuotai kokybės kontrolei tikrinti. Modeliai turi optimizuoti iki šiol atliekamus sluoksnių kokybės kontrolės procesus ir suformuoti potencialiai netikslių objektų ataskaitas, kurios apimtų erdvinius duomenis ir informaciją apie potencialaus netikslumo vietą ir jo pobūdį (pavyzdžiui, neteisinga riba, neteisingas BLOKAS_ID ir pan.).

Bendri reikalavimai modeliams:

1. Naudotojui rankiniu būdu nurodžius išeities duomenis (tikrinamą sluoksnį (-ius), tarpinių rezultatų, galutinių rezultatų (ataskaitos) saugojimo vietą ir kitus reikiamus parametrus, modeliai veiktų automatiškai be naudotojo įsikišimo;

2. Būtų automatizuotai paruošti rezultatų (ataskaitos) erdvinių duomenų sluoksniai ESRI File Geodatabase formatu.

3. Naudotojui rankiniu būdu nurodžius išeities duomenis (tikrinamą sluoksnį (-ius), tarpinių rezultatų, galutinių rezultatų (ataskaitos) saugojimo vietą ir kitus reikiamus parametrus, modeliai veiktų automatiškai be naudotojo įsikišimo;

4. Būtų automatizuotai paruošti rezultatų (ataskaitos) erdvinių duomenų sluoksniai ESRI File Geodatabase formatu.

5. Veiktų naudojant ESRI programinę įrangą ArcGIS (ne žemesnės, nei 10.3 versija, naudojant ArcGIS Advanced funkcionalumą).