Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

„Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones“ (projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V-02-002), projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“.

Projekto tikslai:

1. Vadovaujantis INSPIRE direktyvos ir jos įgyvendinimo taisyklių reikalavimais pasiekti Lietuvos erdvinės informacijos portalo elektroninių paslaugų sąveikumą su Georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GRPK) bei kitų valstybės registrų, kadastrų informacinėmis sistemomis;

2. Plėtoti portalo duomenų teikėjų ir portalo elektroninių paslaugų tinklą, didinti valstybinių erdvinių duomenų naudojimo efektyvumą sukuriant naujas Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEI portalo) interaktyvias viešąsias elektronines paslaugas.

Projekte keliami trys pagrindiniai uždaviniai:

1. modernizuoti LEI portalo ir GRPK sistemas taip, kad jos atitiktų INSPIRE direktyvos įgyvendinimo taisyklių reikalavimus bei būtų užtikrintas kokybiškas naudotojų aptarnavimas;

2. sukurti ir įdiegti LEI portale elektroninių paslaugų sąveikumo priemones pagal INSPIRE direktyvos įgyvendinimo taisyklių reikalavimus;

3. sukurti keturias naujas elektronines paslaugas, kurios LEI portalo naudotojams suteiktų kokybiškai naujas geografinės informacijos panaudojimo galimybes.

Numatyta sukurti keturias interaktyvias viešąsias elektronines paslaugas. Inovatyviausia projekto dalis – erdvinių duomenų valdymo internete elektroninė paslauga, kuri leis naudoti unifikuotus LEII išteklius sprendžiant su geografinės informacijos kaupimu ir apdorojimu susijusius viešojo administravimo uždavinius, naudotojams bendradarbiauti kuriant ir skelbiant naujus geografinius duomenis. Teikiant šią paslaugą planuojama plačiai įtraukti įvairias visuomenės grupes į teminių geografinių duomenų naudojimą. Projektu sukurtomis elektroninėmis paslaugomis planuojama perkelti matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimo bei sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus teikimo viešąsias paslaugas į elektroninę erdvę.

Projekto pagrindinė vertė – skirtingų technologinių sprendimų (LEI portalo, INSPIRE portalo, GRPK priemonių) sujungimas LEII sistemoje, siekiant efektyviausiu būdu panaudoti investicijas ir sukurti kuo didesnę pridėtinę valstybėje kaupiamos geografinės informacijos vertę. Projekte numatyti kompleksiški sprendimai, apimantys tiek esamų LEI portalo sistemų modernizaciją, tiek naujų komponentų kūrimą, kurie reikalingi norint sėkmingai įgyvendinti INSPIRE direktyvos nuostatas, padidinti LEI portale teikiamų elektroninių paslaugų skaičių bei erdvinės informacijos naudojimo efektyvumą.