Įmonės struktūra

Įmonės struktūros schema

Informacija apie įstaigos administracijos padalinius

Apskaitos ir finansų skyrius

 • tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais;
 • įgyvendinti įmonės uždavinius įmonės apskaitos, mokesčių/įmokų apskaičiavimo bei finansų tvarkymo srityse;
 • apskaityti turtą, apskaityti bei planuoti finansus, vykdyti buhalterinę apskaitą;
 • skaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas, vykdyti komandiruočių išlaidų apskaitą.

Bendrųjų reikalų skyrius

 • organizuoti į Įmonę besikreipiančių asmenų priėmimą, koordinuoti telefono skambučius bei elektroninius laiškus;
 • organizuoti Įmonės dokumentų valdymą, užtikrinti greitą ir tikslią dokumentų apyvartą dokumentų valdymo sistemoje;
 • registruoti ir tvarkyti Įmonės dokumentus;
 • įgyvendinti Įmonės dokumentų archyvavimą;
 • padėti Įmonės vadovybei formuoti personalo valdymo politiką ir ją įgyvendinti;
 • organizuoti Įmonės patalpų ir teritorijos (Įmonės buveinės adresu), ūkinių ir inžinerinių sistemų priežiūrą;
 • konsultuoti teisės taikymo klausimais, prižiūrėti teisės aktų laikymąsi;
 • užtikrinti procesinių dokumentų teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms rengimą, teikimą ir Įmonės atstovavimą teismuose;
 • užtikrinti Įmonės valdomų ir tvarkomų asmens duomenų  tvarkymo teisėtumą, asmens duomenų apsaugos atitiktį teisės aktų reikalavimams ir tinkamą duomenų subjektų teisių įgyvendinimą Įmonėje;
 • pagal kompetenciją rengti raštų, sutarčių, Įmonės direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • vykdyti skelbiamos viešosios informacijos apie Įmonės veiklą stebėjimą

Georeferencinio pagrindo kadastro skyrius

 • užtikrinti georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GRPK) tvarkymą;
 • atlikti erdvinių duomenų kūrimą ir atnaujinimą;
 • rengti georeferencinio pagrindo ir kitus žemėlapius bei kartografinius produktus;
 • užtikrinti kuriamų ir tvarkomų erdvinių duomenų, žemėlapių bei kartografinių produktų kokybę;

Nacionalinių erdvinės informacijos paslaugų skyrius

 • vykdyti LEI portalo administravimą, priežiūrą ir viešinimą;
 • analizuoti 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (toliau – INSPIRE direktyva) įgyvendinimo techninius reikalavimus ir siekti, kad LEI portalo el. paslaugos juos tenkintų;
 • didinti LEI portalo paslaugų efektyvumą, inicijuoti jų plėtrą;
 • skatinti erdvinės informacijos ir LEI portalo naudojimą.

Erdvinės informacijos produktų skyrius

 • vykdyti Įmonės erdvinės informacijos produktų projektavimą, kūrimą, jų techninę priežiūrą ir palaikymą;
 • pagal kompetenciją formuoti informacinių technologijų, reikalingų Įmonės erdvinės informacijos produktų palaikymui, plėtros, modernizavimo politiką, strategiją bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją inicijuoti, administruoti ir valdyti Įmonės erdvinės informacijos produktų kūrimo, techninės priežiūros ir palaikymo projektus;
 • projektuoti, programuoti ir diegti taikomąsias aplikacijas, programines priemones, įrankius ir el. paslaugas, kuriant naujus ar plečiant Įmonės tvarkomus erdvinės informacijos produktus;
 • užtikrinti saugų ir nepertraukiamą Įmonės informacijos ir ryšių infrastruktūros veikimą;
 • administruoti Įmonės ryšių, techninę, programinę įrangą, serverinės sistemas, duomenų bazių valdymo sistemas (toliau – DBVS);
 • dalyvauti rengiant Įmonės tvarkomų ar naujai kuriamų informacinių sistemų technines specifikacijas, detalizuoti jų techninių ir programinių resursų poreikius;
 • pagal kompetenciją įgyvendinti Įmonės informacijos saugos politikoje numatytas technines priemones.

Valstybės sienos kartografavimo skyrius

 • vykdyti valstybės sienos projektus;
 • analizuoti teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacijos skyrius

 • administruoti topografinių ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų teikimo ir priėmimo, kitas susijusias elektronines paslaugas (toliau – e. paslauga) ir paslaugų teikimo programinę infrastruktūrą;
 • analizuoti teisės aktų reikalavimus topografijos ir inžinerinės infrastruktūros planų sudarymo veikloms ir teikti siūlymus teisės aktams koreguoti;
 • tikrinti savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius (toliau – SEDR) ir teikti ataskaitas;
 • derinti SEDR objektų padėtį savivaldybių ir kitų institucijų atsakomybių ribų vietose;
 • tvarkyti e. paslaugoms naudojamus institucijų atsakomybių ribų erdvinius duomenis;
 • kurti e. paslaugoms veikti reikalingus erdvinių duomenų apdorojimo įrankius (programinę įrangą);
 • vykdyti Įmonės numatytus nuotolinius tyrimus;
 • sudaryti ortofotografinius žemėlapius ir rengti topografinius ir inžinerinių tinklų planus;
 • kurti trimačius (3D) vietovės ir infrastruktūros modelius ir susijusias technologijas;
 • užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių (toliau – LitPOS) tvarkymą ir tobulinimą pagal 2019 m. birželio 25 d. sutartį su Žemės ūkio ministerija Nr. 8P-19-110/(4.22)10MF-82 nurodytas LitPOS tvarkytojo pareigas.

Informacija atnaujinta 2022-11-10