Tarnautojų sąrašas

Tarnautojų sąrašas, atliekamos funkcijos ir pareigybių specialieji reikalavimai

Erdvinės informacijos produktų skyriaus programuotojas

 • kurti, vystyti, diegti ir testuoti taikomąsias aplikacijas, programines priemones, įrankius ir el. paslaugas;
 • dalyvauti rengiant įmonės tvarkomų ar naujai kuriamų informacinių sistemų technines specifikacijas;
 • nustatyti įmonės programinės įrangos veikimo sutrikimus, organizuoja jų šalinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant programinės įrangos naudotojams skirtą dokumentaciją;
 • vykdyti skyriaus vadovo ir vyr. programuotojo pavestas veiklas užtikrinant įmonės informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos funkcionalumą, našumą, saugą.

Nacionalinių erdvinės informacijos paslaugų skyriaus paslaugų inžinierius

 • kurti erdvinių duomenų produktus ir paslaugas pagal pateiktą dokumentaciją;
 • rengti, tvarkyti ir publikuoti erdvinių duomenų rinkinių metaduomenis;
 • atlikti geografinių duomenų tvarkymą ir vizualizavimą, užtikrinti duomenų topologinį teisingumą ir vientisumą;
 • tvarkyti erdvinių duomenų produktus ir paslaugas, juos apskaityti, stebėti jų naudojimą, registruoti iškilusias problemas ir stebėti jų sprendimo eigą;
 • konsultuoti Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugų gavėjus;
 • rengti el. paslaugų dokumentaciją, naudotojo vadovus, pagalbos medžiagą;
 • dalyvauti atliekant įmonės teikiamų produktų ir paslaugų rinkos tyrimus, analizuoti naudotojų poreikius, susijusius su įmonės teikiamais produktais ar paslaugomis;
 • planuoti, tvarkyti ir pildyti Įmonės svetainės, Lietuvos erdvinės informacijos portalo Interneto svetainės ir puslapių socialiniuose tinkluose struktūrą bei turinį;

Georeferencinio pagrindo kadastro skyriaus duomenų inžinierius

 • įregistruoti, išregistruoti ir tikslinti GRPK objektus; kurti, atnaujinti ir tvarkyti erdvinius duomenis, jų rinkinius;
 • pagal poreikį atlikti įregistruotų, išregistruotų ir patikslintų GRPK objektų; kuriamų, atnaujinamų ir tvarkomų erdvinių duomenų ir jų rinkinių kokybės priežiūrą;
 • pagal poreikį nagrinėti prašymus patikslinti GRPK ar kitus erdvinių duomenų rinkinius, priimti sprendimus, tikslinti erdvinius duomenis, ruošti atsakymą į prašymą;
 • pagal poreikį dalyvauti GRPK objektų patikrose vietovėje;
 • rengti GRPK duomenis, informaciją ir dokumentus tiekimui GRPK gavėjams;
 • atlikti planinės, ortofotografinės ir kitos kartografinės medžiagos susiejimo su koordinačių sistema darbus;
 • pagal kompetenciją kurti skaitmeninius reljefo modelius;
 • pagal poreikį ir kompetenciją atlikti ortofotografinių žemėlapių gamybą ir kontrolę;
 • analizuoti GRPK ir erdvinių duomenų rinkinių specifikacijas, kūrimo ir atnaujinimo darbų techninius reikalavimus, erdviniams duomenims keliamus kokybės reikalavimus ir erdvinių duomenų rinkinius;

Georeferenciniopagrindo kadastro skyriaus duomenų operatorius

 • įregistruoti, išregistruoti ir tikslinti GRPK objektus; kurti, atnaujinti ir tvarkyti erdvinius duomenis, jų rinkinius;
 • atlikti planinės, ortofotografinės ir kitos kartografinės medžiagos susiejimo su koordinačių sistema darbus;
 • pagal kompetenciją analizuoti GRPK ir erdvinių duomenų rinkinių specifikacijas, kūrimo ir atnaujinimo darbų techninius reikalavimus, erdviniams duomenims keliamus kokybės reikalavimus ir erdvinių duomenų rinkinius;

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacijos skyriaus SEDR duomenų inžinierius

 • užtikrinti SEDR tikrinimo procesą;
 • pagal kompetenciją administruoti topografinių ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų teikimo paslaugas (toliau – e. paslauga);
 • kurti, atnaujinti ir tvarkyti e. paslaugai veikti reikalingus erdvinius duomenis, jų rinkinius;
 • pagal kompetenciją teikti Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl papildomų erdvinių duomenų kūrimo; specifikuoti papildomus reikalavimus;
 • pagal kompetenciją teikti Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl programinių priemonių ir įrankių, palengvinančių erdvinių duomenų ir jų rinkinių kūrimą ir atnaujinimą; specifikuoti šiuos reikalavimus.

Valstybės sienos kartografavimo skyriaus duomenų inžinierius

 • tvarkyti topografinius, kartografinius, geodezinius erdvinius duomenis (įskaitant patikrą vietovėje), susijusius su valstybės siena;
 • vykdyti valstybės sienos projektų įgyvendinimą;
 • nagrinėti techninę dokumentaciją;
 • pagal kompetenciją dalyvauti komisijų ir techninių darbo grupių, susijusių su valstybės sienos erdviniais duomenimis, veikloje;
 • Skyriaus vedėjui pranešti apie kitų Įmonės struktūrinių padalinių pateiktus darbus, atliktus pažeidžiant valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo darbų technologiją.

Informacija atnaujinta 2021-03-30