INSPIRE-2

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (INSPIRE-2)

Projekto aprašymas

Projektu kuriama nauja Teminių erdvinių duomenų centralizuotos prieigos paslauga, integruota Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros portale (toliau – LEI portalas).

Paslauga užtikrins standartizuotą prieigą prie 22 temų erdvinių duomenų rinkinių, atitinkančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB (INSPIRE) reikalavimus (INSPIRE erdvinių duomenų prieiga) bei teiks bendro naudojimo teminių erdvinių duomenų kompleksinės peržiūros priemonių kūrimo sprendimą.

INSPIRE erdvinių duomenų prieigos komponento erdvinių duomenų transformavimo modeliai leis apjungti įvairius erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos teiks 23 Lietuvos institucijos ir įstaigos. Taip bus pasiekta kad INSPIRE direktyvos II ir III priedų temas atitinkantys erdvinių duomenų rinkiniai (iš viso 22 iki šiol nereprezentuojamos temos) būtų teikiami į ES INSPIRE geoportalą pagal šalims narėms privalomus INSPIRE direktyvos įgyvendinimo taisyklių reikalavimus ir tuo pačiu taptų lengvai pasiekiami Lietuvos naudotojams.

Teminių erdvinių duomenų kompleksinės peržiūros priemonių kūrimo sprendimas leis daug paprasčiau parengti interaktyvias žemėlapių prezentacijas ir spausdinimui skirtus lapus.

Projekto rezultatai taps integralia valstybės informacinės sistemos Lietuvos erdvinės informacijos portalo dalimi, sukurtos paslaugos bus teikiamos neatlygintinai. Įvertinta, kad projektas sukurs didelę socialinę-ekonominę naudą. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0013).

Projekto tikslas

Įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB (toliau – INSPIRE direktyva) nuostatas, kaip nurodyta valstybėms narėms privalomame direktyvos įgyvendinimo plane 2015–2021 m. laikotarpiu, bei padidinti valstybėje sukauptos erdvinės informacijos vertę.

Projekto uždaviniai

Sukurti LEI portale INSPIRE 22 temų erdvinių duomenų prieigą ir tinklo paslaugas pagal INSPIRE tinklo paslaugų reikalavimus bei duomenų specifikacijų, paskelbtų iki 2019-01-01, reikalavimus, sukurti interaktyvų teminių erdvinių duomenų kompleksinės peržiūros priemonių kūrimo sprendimą, integruoti jį LEI portale bei sukurti sprendimams būtiną techninę infrastruktūrą, optimaliai panaudojant esamus LEI portalo išteklius.

Siekiami rezultatai

1. Užtikrintas INSPIRE direktyvos II ir III priedų erdvinių duomenų teikimas ir atitiktis INSPIRE reikalavimams.

2. Sukurtas LEI portale pasiekiamas Teminių erdvinių duomenų kompleksinės peržiūros priemonių kūrimo komponentas

Projektas skirtas

1. Lietuvos organizacijoms, įpareigotoms teikti 22 temų erdvinius duomenis INSPIRE geoportalui, kurios galės pasinaudoti parengtais duomenų transformavimo modeliais ir publikavimo sprendimais;

2. Geografinės informacijos naudotojams, naudojantiems kompleksinius žemėlapius ir atlasus:

2.1. Planavimo ir plėtros sprendimams priimti naudojant kompleksinę aplinkos informaciją – valdininkams, verslo analitikams, mokslininkams, politikams;

2.2. geografiniu pagrindu susiejamos informacijos sklaidai – įvairių sričių informavimo ir viešinimo specialistams, pedagogams ir mokslininkams, sudarantiems geografinius žemėlapius ir atlasus.

3. LEI portalo naudotojams (gyventojams)

Organizacija

Projekto vykdytojas VĮ „GIS-Centras“ yra LEI portalo tvarkytoja, atsakinga už visų LEI portalo el. paslaugų – erdvinių duomenų paslaugų ir interaktyvių el. paslaugų teikimą.

LEI portalo valdytoja yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

Technologija

Projekto metu planuojama išplėsti LEI portalo el. paslaugų platformą, sukuriant naujus bendro naudojimo sprendimus. Bus panaudojamos anksčiau sukurtos LEI portalo technologijos ir diegiamos naujos atviro kodo technologijos. 22 INSPIRE erdvinių duomenų temų specifikacijas atitinkančių erdvinių duomenų rinkinių prieigos bus teikiamos atvirais, OGC pripažintais sąveikiais tinklo prieigos paslaugų formatais. Komponentas, suteiksiantis galimybę vartotojo pasirinktų EDR pagrindu suformuoti spausdinimui skirtą kompleksinės peržiūros atlasą, bus pasiekiamas per taikomąją programavimo sąsają (API) kaip bendrojo naudojimo IT sprendimas.

Projekto trukmė

2018 03–2021 03

Kontaktinė informacija

Jurgita Mikailionienė

(8 5) 273 1058

Informacija atnaujinta 2020-09-02